Swordsmanship & Weaponry

IMG_5804

 

The thirty-six forms covering Shin-Toshi swordsmanship and weaponry are listed below:

 

Chinese
I. Staff Set (E. Parker – CA)

 

Japanese
I.      Shushi no kun sho (bo, F. Demura – CA)
II.     Saka-gawa no kun (spear,  D. Craig – TX)
III.    Kihon-jo Form (jo,  D. Craig – TX)
IV.    Nun-Chaku no Arashi (Ryukyu Kobojitsu – TX)
V.     Iai-do

a.     Shohatsuto
b.     Sato
c.     Uto
d.     Atarito
e.     Inyoshintai
f.      Ryuto
g.     Junto
h.     Gyakuto
i.      Seichuto
j.      Koranto
k.     Nukiuchi
l.      Inyoshintai Kaewza

VI.   Kendo Kata (two-man, 6 parts – counts as two)

 

Okinawan
I.      Tokomine-No-Kan (D. Scott – CA)
II.     Tomara-No-Kama ( D. Craig – TX)
III.    Kurai Komichi Kata (nun-chuka, G. Rebago – CA)
IV.    Nun-Chaku Dai (G. Rebago – CA)
V.     Basic 1 (tonfa, G. Rebago – CA)
VI.    Basic 2 (tonfa, Ryukyu Kobojitsu -TX)
VII.   Tonfa of Hamahagi (G. Rebago – CA)
VIII.  Basic 2 (sai, Ryukyu Kobojitsu – TX)
IX.    &Basic 3 (sai, G. Rebago – CA)
X.     Kobayashi (sai, D. Craig – TX)

 

American – Shin-Toshi (eclectic forms)
I.      Shin-Toshi Kon Bong Sul
II.     Shin-Toshi Joong Bong Sul
III.    Shin-Toshi Cho Bo Kum Sul
IV.    Shin-Toshi Yu Dan Kum Sul
V.     Shin-Toshi Jang Bong Sul
VI.    Shin-Toshi Nat Sul
VII.   Shin-Toshi Buchae Sul